شرایط عمومی پیمان ماده 40 صورت وضعيت قطعي

شرکت مهندسی توان گستر
شرایط عمومی پیمان ماده 39(تحویل موقت)
سپتامبر 24, 2018
شرکت مهندسی توان گستر
شرایط عمومی پیمان ماده 41  تحويل قطعي
سپتامبر 24, 2018
Show all

شرایط عمومی پیمان ماده 40 صورت وضعيت قطعي

شرکت مهندسی توان گستر

شرکت مهندسی توان گستر

شرکت فنی مهندسی توان گستر                                         www.tavangostarco.ir

 

ماده 40 .صورت وضعيت قطعي

پيمانكار بايد حداكثر تا يك ماه از تاريخ تحويل موقت ، صورت وضعيت قطعي كار هاي انجام شده را بر اساس
اسناد و مدارك پيمان ، بدون منظور نمودن مصالح و تجهيزات پاي كار تهيه كند و براي رسيدگي به مهندس
مشاور تسليم نمايد . مهندس مشاور صورت وضعيت دريافت شده را رسيدگي نموده و ظرف مدت سه ماه براي
تصويب كارفرما ارسال مي نمايد .
كارفرما صورت وضعيت دريافت شده را ظرف مدت 2 ماه از تاريخ وصول رسيدگي مي كند و نظر نهايي خود را
ضمن ارسال يك نسخه از آن به پيمانكار ، اعلام مي دارد .
در صورتي كه پيمانكار ، ظرف مهلت تعيين شده ، براي تهيه صورت وضعيت قطعي اقدام نكند ، با تاييد كارفرما
، مهندس مشاور به هزينه پيمانكار ، اقدام به تهيه آن مي كند و بعد از امضاي پيمانكار براي تصويب كارفرما
ارسال مي دارد . در صورتي كه پيمانكار از امضاي صورت وضعيت خودداري كند ، مهندس مشاور بدون امضاي
پيمانكار ، صورت وضعيت را براي كارفرما مي فرستد .
در حالتي كه پيمانكار ، صورت وضعيت را قبلاً امضا نموده است اگر اعتراضي نسبت به نظر كارفرما داشته باشد
يا در حالتي كه صورت وضعيت را قبلاً امضا نكرده است و نسبت به نظر كارفرما اعتراض دارد ، اعتراض خود را
حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول وضعيت ، با ارائه دليل و مدرك ، يكجا به اطلاع كارفرما مي رساند .
كارفرما حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول نظر پيمانكار ، به موارد اعتراض رسيدگي مي كند و قبول يا
رد آنها را اعلام مي نمايد .
پيمانكار مي تواند براي تعيين تكليف آن قسمت از اعتراض خود كه مورد قبول كارفرما واقع نمي شود ، طبق
ماده 53 اقدام نمايد .
در صورتي كه پيمانكار ظرف مدت تعيين شده به صورت وضعيت اعتراض نكند ، صورت وضعيت قطعي از طرف
پيمانكار قبول شده تلقي مي شود .
مقادير كارها به ترتيب بالا در صورت وضعيت قطعي منظور مي شود ، به تنهايي قاطع است و ماخذ تسويه
حساب قرار مي گيرد ، هرچند كه بين آنها و مقاديري كه در صورت وضعيت هاي موقت منظور گرديده است ،
اختلاف باشد .
هرگاه با توجه به صورت وضعيت قطعي تصويب شده و ساير حساب هاي پيمانكار ، پيمانكار بدهكار نباشد ،
نصف تضمين حسن انجام كار آزاد مي شود .
تبصره . در مواردي كه طبق مواد 47 يا 48 پس از فسخ يا خاتمه پيمان ، اقدام به تهيه صورت وضعيت قطعي
مي شود ، مهلت تهيه صورت وضعيت قطعي ، به ترتيب از تاريخ صورت برداري يا تاريخ تحويل كارهاي انجام
شده مي باشد

برای دیدن مقالات بیشتر به سایت  www.tavangostarco.ir مراجعه فرمایید.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!