ترانس کوربالانس

ژوئن 11, 2024

ترانس کوربالانس CBCT

ترانس جریان و به عبارتی CT، با مدار سری می شود و جریان ورودی در آن الزامی است. این نوع ترانس ها در تابلوهای فشار ضعیف، […]
error: Content is protected !!