شرایط عمومی پیمان ماده 39(تحویل موقت)

شرکت مهندسی توان گستر
َشرایط عمومی پیمان ماده 37(پرداخت ها)
سپتامبر 15, 2018
شرکت مهندسی توان گستر
شرایط عمومی پیمان ماده 40 صورت وضعيت قطعي
سپتامبر 24, 2018
Show all

شرایط عمومی پیمان ماده 39(تحویل موقت)

شرکت مهندسی توان گستر

شرکت مهندسی توان گستر

شرکت فنی مهندسی توان گستر                                               www.tavangostarco.ir

 

شرایط عمومی پیمان ماده 39(تحویل موقت)

الف)پس از آنكه عمليات موضوع پيمان تكميل گرديد و كار آماده بهره برداري شد ، پيمانكار از مهندس مشاور
تقاضاي تحويل موقت مي كند و نماينده خود را براي عضويت در هيات تحويل معرفي مي نمايد . مهندس
مشاور ، به درخواست پيمانكار رسيدگي مي كند و در صورت تائيد ، ضمن تعيين تاريخ آمادگي كار براي تحويل
موقت ، تقاضاي تشكيل هيات تحويل موقت را از كارفرما مي نمايد. كارفرما به گونه اي ترتيب كار را فراهم مي
كند كه هيات تحويل ، حداكثر در مدت 20 روز از تاريخ آمادگي كار كه به تائيد مهندس مشاور رسيده است ،
در محل كار حاضر شود و براي تحويل موقت اقدام نمايد . اگر به نظر مهندس مشاور عمليات موضوع پيمان
آماده بهره برداري نباشد ، ظرف مدت 7 روز از دريافت تقاضاي پيمانكار ، نواقص و كارهايي را كه بايد پيش از
تحويل موقت تكميل شود به اطلاع پيمانكار مي رساند .
هيات تحويل موقت متشكل است از :
نماينده كارفرما
نمانده مهندس مشاور
نماينده پيمانكار
كارفرما تاريخ و محل تشكيل هيات را به اطلاع مهندس مشاور و پيمانكار مي رساند و تا
تشكيل هيات ، مهندس مشاور ، برنامه زمان هاي آزمايشهايي را كه براي تحويل كار لازم است تهيه و به
پيمانكار ابلاغ مي كند تا آن قسمت از وسايل را كه تدارك آنها طبق اسناد و مدارك پيمان به عهده اوست ،
براي روز تشكيل هيات در محل كار آماده كند . پيمانكار موظف است كه تسهيلات لازم را براي هيات تحويل ،
فراهم نمايد .
آزمايش هاي لازم به تشخيص و با نظر اعضاي هيئت در محل انجام مي شود و نتايج آن در صورت مجلس
تحويل موقت درج مي گردد . به جز آزمايشهايي كه طبق اسناد و مدارك پيمان هزينه آنها به عهده پيمانكار
است ، هزينه آزمايشها را كارفرما پرداخت مي كند .
هرگاه هيئت تحويل عيب و نقصي در كارها مشاهده نكنند اقدام تنظيم صورت جلسه تحويل موقت
مي نمايد . صورت جلسه تحويل موقت را به همراه نتيجه آزمايش هاي انجام شده ، براي كارفرما ارسال مي
كنند و نسخه اي از آن را نيز تا ابلاغ از سوي كارفرما در اختيار پيمانكار قرار مي دهد كارفرما بعد از تائيد ،
تحويل موقت عمليات موضوع پيمان را به پيمانكار ابلاغ مي نمايد .
هرگاه هيئت تحويل عيب و نقصي دركارها مشاهده نمايند ، اقدام به تشكيل صورت جلسه تحويل موقت با
تعيين مهلتي براي رفع نقص مي كند و فهرستي از نقايص و معايب كارها و عمليات ناتمام و
آزمايش هايي كه نتيجه آن بعداً معلوم مي شود را تنظيم و ضميمه صورت جلسه تحويل موقت مي نمايد و
نسخه اي از آنها را به پيمانكار مي دهد . پس از اعلام رفع نقص از جانب پيمانكار ، مهندس مشاور به اتفاق
نماينده كارفرما ، دوباره عمليات را بازديد مي كند و اگر بر اساس فهرست نقايص تعيين شده ، هيچ گونه عيب
و ايرادي باقي نمانده باشد ، مهندس مشاور ، صورت جلسه تحويل موقت و گواهي رفع نقايص و معايب را به
امضا ي نماينده كارفرما ، مهندس مشاور و پيمانكار رسيده است ، همراه نتايج آزمايش هاي خواسته شده براي
كارفرما ارسال مي كند تا پس از تائيد كارفرما ، به پيمانكار ابلاغ مي شود . اگر به تشخيص كارفرما حضور
نماينده او در بازديد از كار و گواهي رفع نقص ضروري نباشد ، به مهندس مشاور نمايندگي مي دهد تا به جاي
نماينده كارفرما اقدام كند .
تاريخ تحويل موقت ، تاريخ تشكيل هيات در محل و تحويل كار به كارفرماست . كه در صورت مجلس تحويل
موقت درج مي شود . تاريخ شروع دوره تضمين ، تاريخ تحويل موقت است . به شرط آنكه هيات تحويل ، هيچ
گونه نقصي در كار مشاهده نكند يا نقايص در مهلتي كه از طرف هيات تعيين شده است رفع مي شود . اگر
زماني كه پيمانكار صرف ، رفع نقايص مي كند ، بيش از مهلت تعيين شده باشد ، تاريخ تحويل موقت ، همان
تاريخ تشكيل هيات و تحويل كار به كارفرماست ، ولي تاريخ شروع دوره تضمين ، تاريخ رفع نقص است كه به
تائيد مهندس مشاور رسيده باشد .
اگر هيات تحويل موقت ، دير تر از موعد مقرر ( 20 روز از تاريخ اعلام آمادگي كار از سوي پيمانكار كه به تائيد
مهندس مشاور رسيده است )در محل حاضر شود و براي تحويل موقت اقدام نمايد ، تاريخ تحويل موقت ، تاريخ
تشكيل هيات در محل و تحويل كار به كارفرماست . در اين حالت ،اگر هيات نقصي در كار مشاهده نكند يا
نقايصي در مهلتي كه از سوي هيئت تعيين شده است رفع شود ، تاريخ شروع تضمين 20 روز بعد از تاريخ
اعلام آمادگي كار از سوي پيمانكار كه به تائيد مهندس مشاور رسيده است مي باشد ، مگر آنكه زماني كه
پيمانكار صرف رفع نقص مي كند بيش از مهلت تعيين شده باشد كه در اين صورت ، تاريخ شروع دوره تضمين
، برابر تاريخ رفع نقص كه به تائيد مهندس مشاور رسيده است منهاي مدت تاخير تشكيل هيات در محل
( نسبت به مهلت 20 روز ) مي باشد . كارفرما بايد هزينه هاي حفظ و نگه داري از كار براي مدت تاخير در
تحويل موقت (نسبت به مهلت 20 روز ) به پيمانكار پرداخت كند .
ب) در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان ، براي تكميل و تحويل موقت قسمت هاي مستقلي از كار ، زمان
هاي مجزايي پيش بيني شده باشد ، يا به نظر كارفرما ، بهره برداري از قسمت هاي مستقلي از كار پيش از
تكميل كل كار مورد نياز باشد ، كارفرما با رعايت اين ماده ، قسمت هاي پيش گفته را تحويل موقت گرفته و
اقدام هاي پس از تحويل موقت مانند آزاد نمودن تضمين انجام تعهدات ، شروع دوره تضمين ، تحويل قطعي ،
استرداد كسور تضمين حسن انجام كار ، را به تناسب آن قسمت از كار كه تحويل موقت گرديده است ، طبق
اسناد و مدارك پيمان ، به صورت مستقل انجام مي دهد .
ج) اگر با توجه به بند ( الف ) ماده 29 ، عمليات موضوع پيمان تا حد 125 درصد مبلغ اوليه پيمان انجام شود
، ولي كار هاي اجرا شده قابل بهره برداري نباشد و پيمانكار براي ادامه كار موافقت نكند ، كارفرما طبق ماده 48
به پيمان خاتمه مي دهد .
د) در صورتي كه عمليات موضوع پيمان طبق اين ماده آماده تحويل موقت شود ، ولي پيمانكار تقاضاي تحويل
كار نكند ، مهندس مشاور آماده بودن كار براي تحويل موقت را به كارفرما اعلام مي نمايد تا كارفرما طبق اين
ماده براي تشكيل هيات و تحويل كار اقدام كند .اگر بعد از 10 روز از تاريخ ابلاغ كارفرما ، پيمانكار نماينده خود
را براي تحويل موقت معرفي نكند ، كارفرما با تامين دليل به وسيله دادگاه محل ، نسبت به تحويل موقت
موضوع پيمان ، طبق اين ماده اقدام
مي نمايد . در اين حالت ، پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را در اين مورد ندارد .
ه) پس از تقاضاي پيمانكار براي تحويل موقت ، در صورتي كه آماده بودن كار براي تحويل موقت مورد تائيد
مهندس مشاور باشد ولي تداركات لازم براي راه اندازي و انجام آزمايش هاي مورد نياز مانند آب و برق كه بايد
از سوي كارفرما تامين شود فراهم نباشد ، نحوه تحويل موقت و تحويل قطعي و آزاد كردن تضمين هاي
پيمانكار با رعايت حقوق طرفين پيمان طبق نظر هياتي متشكل از نماينده سازمان برنامه و بودجه ، نماينده
كارفرما و نماينده پيمانكار مي باشد . نظر اين هيات قطعي و لازم الاجرا است .
و ) پيمانكار موظف است كه پس از تحويل موقت ، وسايل ، ماشين آلات و ابزار و مصالح اضافي متعلق به خود
در محل هاي تحويلي كارفرما را ظرف مدت مناسبي كه مورد قبول مهندس مشاور باشد ، از محل هاي ياد
شده خارج كند . به علاوه پيمانكار ، بايد ظرف مدت معيني كه توسط مهندس مشاور تعيين مي شود
ساختمانها و تاسيسات موقتي را كه براي اجراي كار در محل هاي تحويلي كارفرما ساخته است تخريب يا پياده
كند و مصالح و مواد زائد آن را از محل كار خارج و كارگاه را به هزينه خود تميز كند . در غير اين صورت
كارفرما مي تواند براي خارج نمودن آنها به هر نحوي كه مقتضي بداند عمل نمايد و هزينه هاي آن را به حساب
بدهكاري پيمانكار منظور نمايد . در اين صورت پيمانكار حق اعتراضي نسبت به اقدام كارفرما و ادعاي ضرر و
زيان به اموال و دارايي هاي خود را ندارد .
با توجه به اين كه مالكيت هاي ساختمان هاي پيش ساخته و مصالح بازيافتي و قطعات پيش ساخته ساختمانها
و تاسيسات تجهيز كارگاه كه به وسيله پيمانكار در محل هاي تحويلي كارفرما نصب يا احداث نموده است ،
متعلق به پيمانكار است ، هرگاه تمام يا قسمتي از اين ساختمان ها و تاسيسات موقت پيمانكار مورد احتياج
كارفرما باشد ، با توجه به اينكه در اين حالت نبايد وجهي بابت برچيدن ساختمانها و تاسيسات ياد شده به
پيمانكار پرداخت شود ، قيمت آن با تراضي طرفين تعيين و به كارفرما فروخته و تحويل مي شود .

برای دیدن مقالات بیشتر به سایت www.tavangostarco.ir مراجعه فرمایید.

4 دیدگاه ها

 1. مسعود گفت:

  با سلام و تشکر
  من دو سوال از خدمتتون داشتم
  اول اینکه اگر کارفرما بعد از درخواست تحویل موقت پیمانکار حاظر به تشکیل هیت تحویل نشه و جند سال از اتمام پروژه بگذره آیا به منزله تحویل موقته؟
  دوم شروع بهره برداری از پروژه توسط کارفرما بدون صورتجلسه تحویل موقت به منزله تحویل موقت می باشد؟

  • tavan-gostar گفت:

   مراجعه شود به ماده 39 شرایط عمومی پیمان که در خصوص تحویل موقت توضیحات کامل داده شده است.

 2. کامبیز گفت:

  ما در یک پروژه ساختمانی به علت قیمت وحشتناک لوله کشی گاز قادر به انجام گاز کشی که حدود ۲و نیم درصد از کل کار هست نیستیم آیا برای تحویل کار بدون انجام لوله کشی گاز که جزو آیتم های قرارداد هست راهکاری وجود دارد

  • tavan-gostar گفت:

   به طور معمول راهکاری وجود ندارد مگراین که در قرارداد و شرایط خصوصی پیمان مواردی پیش بینی شده باشد که بتوان با استناد به آن از زیر بار تعهدات شانه خالی کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!