لــــولاس هدر چـیـــســت ؟

UPS چیست ؟
فوریه 17, 2024
تابلوهای برق محوطــه ای
مارس 11, 2024
Show all

لــــولاس هدر چـیـــســت ؟

#توان گستر

لولاس هدر بهترین سیستم طراحی ایزولیشن هیدرولیکی بین مدارهای بویلر و مدار حرارت (مثل مدارگرمایش مرکزی، استخر،آبگرم مصرفی،جکوزی و غیره) محسوب می‌شود و سال‌های متمادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بویلرها مستقیما به مدارهای مختلف با بارهای حرارتی گوناگون وصل می‌شوند و با جریان‌های متغیر و نامنظمی که توسط سیستم‌های کنترل کننده ایجاد می‌شوند در تماس هستند. ایجاد یک لولاس می ‌تواند تماس جریان‌های متغیر و نامنظم ناشی از بویلرها را به حداقل برساند.

کاربردهای لولاس هدر

استفاده از این تکنولوژی در سیستم‌های مدرن بویلر بسیار حائز اهمیت است. زیرا پارامترهای مطلوب را مشخص می‌کند تا اطمینان حاصل شود که بویلر در بهره‌وری حداکثر کار می‌کند. استفاده از لولاس

 • برای ارائه جداسازی هیدرولیکی بین مدار بویلر و مدار حرارت
 • بهبود بهره‌وری و عملکرد
 • تنظیم جریان و فشار

توصیه می‌شود. لازم به ذکر است می‌توانید یک لولاس هدر را برای چندین بویلر و مدار حرارتی مورد استفاده قرار دهید.

عملکرد لولاس هدر

همانطور که اشاره شد لولاس بین بویلر و مدار حرارتی قرار می‌گیرد. با جدا کردن دو سیستم، بویلرها می‌توانند با سرعت جریان ثابت در مدار اولیه کار کنند. در حالی که سرعت و دمای جریان در مدار ثانویه متفاوت است. این موضوع مانع هرگونه تعامل بین این دو مورد می‌شود و دمای بازگشتی مدار اولیه را برای نشان دادن بار در سیستم فراهم می‌کند. به علاوه کنترل دمای چندگانه را امکان‌پذیر می‌سازد. دقت داشته باشید به دلیل سرعت جریان کم در لولاس، از این رو احتمال دارد رسوبات در بخش پایینی لولاس هدر تجمع کنند. به همین دلیل این قطعه باید به صورت عمودی نصب شده و داری یک شیر تخلیه باشد.

مزایای استفاده از لولاس هدر

 • حفاظت بویلرها از جریان‌های نامنظم و افزایش عمر مفید بویلر
 • بهبود تنظیم جریان و فشار سیستم گرمایشی با استفاده از لولاس هدر
 • بهبود کارایی و عملکرد سیستم گرمایشی با استفاده از لولاس هدر

ساختار استاندار لولاس

بهترین ساختار برای لولاس هدر به شرح زیر می‌باشد:

 • سایز بدنه با سایز بویلر متناسب باشد.
 • دارای خروجی به منظور نصب شیر دستی می‌باشد تا بتواند رسوبات و آب سیستم را تخلیه کند.
 • مجهز به خروجی سنسور دما لولاس هدر است.
 • به منظور هواگیر اتوماتیک یا دستی دارای خروجی هوا می‌باشد.
 • از لولاس خروجی آب گرم به سمت سیستم‌های گرمایشی وجود دارد.
 • دارای ورودی آب گرم از سمت بویلر به لولاس است.
 • از سمت سیستم‌های گرمایشی به بویلر ورودی آب سرد تعبیه شده است.
 • مجهز به خروجی آب سرد از سمت لولاس به بویلر می‌باشد.

سایز لولاس هدر

اندازه لولاس با توجه سایز بویلر و بار حرارتی مورد نیاز استخر، ساختمان و … طراحی و ساخته می‌شود. در نظر داشته باشید سایز لولاس براساس کارخانه تولید کننده بویلر متغیر و متفاوت می‌باشد.

لولاس هدر و نحوه اتصال ورودی‌ها و خروجی‌ها

ایـن‌ سـوال در طراحـی‌ لـولاس هـدر وجـود دارد کـه‌ نحـوه اتصـال ورودی‌‌هـا و خروجـی‌‌هـا بـه‌ چـه‌ نحـوی‌ بایـد باشـد. به‌ همین‌ منظور در ایـن‌ قسـمت‌ نتـایج‌ در دو حالـت‌ مختلـف‌ مـورد بررسـی‌ قـرار مـی‌گیرنـد. یکـی‌ در حـالتی‌ کـه‌ اتصـالات در سـمت‌ بـویلر (اتصـالات مـدار اولیه‌) بـه‌ یکـدیگر نزدیکتـر هسـتند و دیگـری‌ در حالتی‌ کـه‌ اتصـالات در سـمت‌ مصـرف کننـده حـرارت (اتصـالات مـدار ثانویـه‌) بـه‌ یکـدیگر نزدیـک‌ مـی‌باشـند.

در هـر حالــت‌ کانتورهـای‌ سـرعت‌ و دمـا در صـفحه‌ تقــارن هـدر بـرای‌ ارزیـابی‌ نحـوه توزیـع‌ سـرعت‌ و دمـا در داخـل‌ آن، بردارهـای‌ سـرعت‌ بـرای‌ مشـاهده نحـوه ترکیـب‌ جریـان در داخـل‌ لـولاس و همچنـین‌ توزیـع‌ دما در صفحه‌ خروجی‌ لولاس به‌ سـمت‌ مصـرف‌کننـده بـرای‌ مشـاهده توزیـع‌ دمـای‌ خروجـی‌ از لـولاس مـورد ارزیـابی‌ قـرار می‌گیرند.

لولاس هدر و تنظیم دمای ثابت برای سیستم گرمایشی

بر اساس دسـتورالعمل‌ سـازنده‌هـای‌ لـولاس، زمـانی‌ کـه‌ نیـاز بـه‌ دمـای‌ ثـابتی‌ جهـت‌ تغذیـه‌ سیسـتم‌ گرمایشـی‌ سـاختمان وجود دارد. اتصالات بایـد در سـمت‌ مصـرف‌کننـده بـه‌ یکـدیگر نزدیک‌تـر باشـند یـا بـه‌ عبـارت دیگـر اتصـالات مـدار ثانویـه‌ درون اتصالات مدار اولیه‌ قـرار گیرنـد. در ایـن‌ قسـمت‌ بـه‌ بررسـی‌ صحت‌ این‌ موضوع پرداخته‌ می‌شود. در ایـن‌ حالـت‌ بـا توجـه‌ بـه‌ دو برابـر بـودن دبـی‌ جریـان در مـدار ثانویـه‌، تمـامی‌ آبـی‌ کـه‌ از سـمت‌ بـویلر وارد لـولاس مـی‌ شـود. توسط‌ پمپ‌ مدار ثانویه‌ مکیده می‌‌شود و مابقی‌ جریان نیز از مدار برگشت‌ مدار ثانویه‌ تأمین‌ می‌شود.

لولاس هدر و تنظیم دمای مطلوب برای سیستم گرمایشی

این‌ اطمینان وجود دارد کـه در حالت تشریح شده در بالا‌ تمـامی‌ آبـی‌ کـه‌ توسـط‌ بـویلر گـرم شـده اسـت‌ وارد مـدار ثانویـه‌ مـی‌‌شـود، کـه‌ در مدل سازی‌ 50 % جریان را شـامل‌ مـی‌‌شـود و 50 % درصـد بـاقی‌ مانـده نیـز از آبـی‌ کـه‌ بعـد از عبـور از سیسـتم‌ حرارتـی‌ دمای‌ آن کاهش‌ پیدا کرده تأمین‌ مـی‌‌شـود.

در نتیجـه‌ در ایـن‌ وضعیت همـواره یـک‌ ترکیـب‌ ثابـت‌ و متعاقبـا بـا یـک‌ دمـای‌ ثابت‌، وارد مدار ثانویـه‌ مـی‌‌شـود. متوسط‌ دمـای‌ خروجـی‌ از لـولاس بـه‌ سـمت‌ مصـرف‌کننـده در ایـن‌ حالـت‌ 330 درجـه‌ کلـوین‌ اسـت‌. در نتیجـه‌ در این‌ حالت‌ همواره دمای‌ مطلوب جهت‌ سیستم‌ گرمایشی‌ تأمین‌ می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!