هادی های مورد استفاده در تابلو برق

ترانس کوربالانس CBCT
ژوئن 11, 2024
Show all

هادی های مورد استفاده در تابلو برق

#توان گستر

هادی های مورد استفاده در تابلو برق از قطعات تابلو برق محسوب می شوند. اﻛﺜﺮ ﻫﺎدی ﻫﺎی ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﻣﺲ هستند وﻟﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺲ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی دارای ﺑﺨﺎر ﮔﻮﮔﺮد) ﻣﻲﺗﻮان از آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﺎدی ﻫﺎ در دو ﻧﻮع ﺳﻴﻢ و ﺷﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻴﻢ ﻫﺎ اﻛﺜﺮاً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻴﻢ اﻓﺸﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات درون ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺗﺼﺎل ﺷﺒﻜﻪ و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﺷﻴﻨﻪ ها به عنوان هادی اصلی در تابلو ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه برداری ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺷﻴﻨﻪ ﺑﻨﺪی در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺷﻴﻦ ﺳﺎده است و ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ هستند.

در فشار ضعیف فاصلۀ بین شینه ها بستگی به سطح جریان اتصال کوتاه شبکه (جریان ضربه ای) داشته و در این تابلوها این فاصله نباید از ۱۰ سانتی متر کمتر شود. ظرفیت جریان دهی شینه به شکل سطح مقطع و اﻧﺪازه آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.

کدگذاری: کلیه وسایل، تجهیزات، هادی ها و ترمینال ها در درون تابلو باید به وسیلۀ شماره گذاری و علائم مشخصه استاندارد علامت گذاری شوند. کدگذاری موجب آسانتر شدن و اجرای سریع تر کار، افزایش دقت و سرعت عمل در زمان عیب یابی و تعمیرات خواهد شد که مجموع این عوامل کاهش هزینه های کلی را به دنبال دارد.

ظرفیت الکتریکی شینه فازها ۱۵۰ % (۱٫۵ برابر بیشتر) ظرفیت جریان دهی کلید اصلی انتخاب شده و قابلیت تحمل نیروهای ناشی از اتصال کوتاه احتمالی را دارا باشند. ابعاد شینه بر اساس حداکثر جریان مدار از جدول مربوطه یا محاسبه بدست می آید و در صورت لزوم ضرائب رنگی یا بی رنگ بودن شینه، درجه حرارت محیط و درجه حرارت مجاز، ارتفاع از سطح دریا اعمال می شود.

تابلوها و تجهیزات داخل آن باید دارای پلاک یا لوحه ویژگی های مربوط به آن باشد که به صورت ماندگار و خوانا در محل قابل رویت نصب شود.

لوحه ویژگی های تابلو باید حداقل شامل نام یا علامت تجاری سازنده، علامت مشخص کننده نوع تابلو، نوع جریان، ولتاژ نامی کار، ولتاژ نامی عایق بندی، ولتاژ جریان نامی مدارات فرعی، محدودیت و شرایط کاربرد، ایستادگی در برابر اتصال کوتاه، درجه حفاظت تابلو و افراد و ابعاد تابلو باشد.

ویژگی‌های شمش مسی تابلو برق چیست؟

در شینه‌ها معمولا سطح مقطع با توجه به تعداد پیچ‌های آن متغیر است. سطح مقطع 5×13 دارای بیشترین کاربرد است. در نوع ارت از طریق اتصال به زمین با تابلو برق اتصال پیدا می‌کند؛ پس در این حالت نوعی اتصال بین سیم نول و دستگاه‌های الکتریکی ایجاد می‌شود، به‌همین دلیل وجود آن در تابلو‌های برق ضروری است. ظرفیت الکتریکی یک شینه نباید از 150 درصد شدت جریان نامی کلید اصلی تغذیه تابلو برق کمتر باشد.

نحوه محاسبه وزن شمش مسی از طریق جدول انجام می‌شود. شما با توجه به سطح مقطع آن می‌توانید محاسبه شمش تابلو برق را انجام دهید. همچنین از طریق این جدول می‌توانید به جریان آمپراژ شمش مسی دسترسی پیدا کنید.

شمش مسی تابلو برق چه کاربردهایی دارد؟

شمش تابلو برق کار انشعاب‌گیری را راحت می‌کند؛ یعنی با ایجادکردن سوراخی روی شینه می‌توانید به‌راحتی و به وسیله پیچ و مهره روی آن انشعاب‌گیری کنید. اگر می‌خواهید جریان الکتریکی به‌بهترین صورت هدایت شود از شمش مسی استفاده کنید؛ چراکه دارای سطح مناسب هادی است. همچنین در تابلوهایی که دارای جریان 125 آمپری دارند از شینه مسی استفاده می‌شود. از شمش‌ها برای زمان طولانی می‌توانید استفاده کنید؛ چراکه دارای استحکام بسیار بالایی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!